Menu Luk

Indkaldelse GF 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gadstrup Idrætsforening

Mandag d. 23 marts kl. 19.30 i Ramsø Hallens mødelokale

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Forelæggelse af formandens beretning
 4. Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg:
 8. Valg af formand på ulige år (Helle Eriksen, er på valg, modtager genvalg)
 9. Valg af næstformand på lige år (ej på valg)
 10. Valg af kasserer lige år (ej på valg)
 11. Valg af sekretær ulige år (Henning Riber, er på valg, modtager genvalg)
 12. Valg af 2 suppleanter (Claus Nielsen, er på valg, modtager genvalg, yderligere kandidat ønskes så begge poster kan fyldes ud)
 13. Valg af en revisor (Bjarne Hansen, er på valg, modtager genvalg)
 14. Valg af en revisorsuppleant (kandidat ønskes)
 15. Valg af medlemmer til repræsentative udvalg (4 til Ramsø Hallens bestyrelse)
 16. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling for Hovedforeningen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i klubbladet eller i en lokal avis og opslås på tavlen i Ramsøhallen.

Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag udsendes til hovedbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og opslås på tavlen i Ramsøhallen jf. vedtægterne.

Vel mødt,

Bestyrelsen.