Menu Luk

General forsamling 2022

ER afholdt rettidigt og planmæssigt – referat mv. findes på Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Gadstrup Idrætsforening onsdag d. 30. marts 2022 kl. 19 i Ramsø Hallens mødelokale.

Dagsorden jf. vedtægt § 7.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Forelæggelse af formandens beretning
 4. Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  – en i ulige år (ej relevant)
  – 2 i lige år (Louise Vedel Jørgensen og Lotti Halberg på valg, modtager genvalg)
  Valg af en suppleant (Helle Eriksen)
  Valg af en revisor (Bjarne Nielsen, modtager ikke genvalg)
  Valg af en revisor suppleant (Marianne Hvidtfeldt Frandsen)
 8. Valg af medlemmer til repræsentative udvalg f.eks. cafe udvalg, RIU, DGI
 9. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 16. marts 2022.

Forslag sendes til: louisevedel@hotmail.com