Menu Luk

Vedtægter

Vedtægter for Gadstrup Idrætsforening (Hovedforeningen)

 § 1. Foreningen navn og hjemsted

Foreningens navn er Gadstrup Idrætsforening, forkortet til GIF. Foreningens hjemsted er Gadstrup.

§ 2. Foreningens formål

GIF vil under hensyntagen til samfundsudvikling og borgersammensætning skabe kvalificerede rammer, som sikrer at flest mulig kan dyrke fællesskab, idræt og motion primært i afdelingerne. Endvidere skal GIF være koordinerende i forhold til de udøvende afdelinger.

 § 3. Medlemskab af organisationer

GIF er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idrætsunion(RIU).

§ 4. Optagelse af afdelinger i GIF

Nye aktiviteter kan optages/oprettes som afdeling i GIF, når de har selvstændige vedtægter, og disse ikke strider imod GIF’s vedtægter.

Den enkelte afdeling hæfter selv for egen gæld.

Optagelsen skal godkendes af et flertal i Gadstrup IF’s Hovedbestyrelse

§ 5. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer, der indstilles til hovedbestyrelsen af afdelingerne udnævnes af generalforsamlingen. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger og har samme rettigheder som øvrige medlemmer.

§ 6. Medlemskab – udelukkelse/eksklusion

En person, der er udelukket på grund af kontingent restance i en afdeling, kan ikke optages på ny som medlem i GIF, før vedkommende har betalt sin gæld.

Hovedbestyrelse kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog skal det enkelte medlem have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter.

Beslutningen kræver dog, at mindst 2/3 af hovedbestyrelsen stemmer for eksklusion.

Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages på ny med en generalforsamlingsbeslutning.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling for Hovedforeningen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i klubbladet eller i en lokal avis og opslås på tavlen i Ramsøhallen.

Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag udsendes til hovedbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og opslås på tavlen i Ramsøhallen.

Stemmeret har aktive/passive medlemmer i afdelingerne, der er fyldt 15 år. For medlemmer under 15 år har en forælder/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har såvel aktive som passive medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, og er uden kontingent restance.

Stemmeret kan kun udøves ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion (§6), vedtægtsændringer (§ 11) og foreningens ophør (§12).

Blanke stemmer (hverken for eller imod) tæller altid med som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Forelæggelse af formandens beretning
 4. Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg:
  1. Valg af formand på ulige år
  2. Valg af næstformand på lige år
  3. Valg af kasserer lige år
  4. Valg af sekretær ulige år
  5. Valg af 2 suppleanter
  6. Valg af en revisor
  7. Valg af en revisorsuppleant
 8. Valg af medlemmer til repræsentative udvalg
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af Hovedbestyrelsen. Forretningsudvalgsmedlemmer vælges for 2 år, revisor og suppleanter for et år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Repræsentative udvalgsmedlemmer følger valgperioden, for det udvalg de er indvalgt i. Der skrives referat af generalforsamlingen, referatet underskrives af dirigenten.

De valgte bestyrelsesmedlemmer udgør forretningsudvalget. Hvis en suppleant træder til grundet frafald i bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

 

§ 8. Hovedbestyrelse – forretningsudvalg – valg

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget og de til enhver tid siddende afdelingsformænd. Hovedbestyrelsen har til opgave at virke som koordinerende organ, og løse fællesopgaver og forvalter forhandlingsretten med offentlige myndigheder. Relationer til Roskilde Kommune foretages i samarbejde med RIU.

Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

GIF tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af formand og kasserer. Dog kan kassereren alene underskrive checks, der vedrører den daglige drift.

I alle beslutninger, der vedrører køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes af formand, næstformand og kasserer.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal altid godkendes på en generalforsamling. Forretningsudvalget varetager GIF’s daglige drift.

Valg: Formand, næstformand og kasserer, der vælges i GIF skal være fyldt 18 år. Øvrige, der vælges skal være fyldt 15 år.

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i Hovedbestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæringen er fremsat over for Hovedbestyrelsen,

Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling (§7).

Dagsorden skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

 

§ 10. Regnskab

GIF’s regnskabsår er fra l. januar til 31. december.

GIF’s driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges på den ordinære generalforsamling.

Afdelingernes godkendte regnskaber og status, forelægges til orientering.

Genpart af det reviderede driftsregnskab og status skal udsendes til Hovedbestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når de angivne tidsfrister er overholdt, Forslaget er vedtaget, når mindst 3/5 stemmer af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

§ 12. GIF’s ophør.

Beslutning om GIF’s ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig foretages en vejledende afstemning.

Er flertallet her 5/6 for GIF’s ophør, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 6 uger efter, hvor 5/6 stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved GIF `s ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, opbevares aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.

 

Dirigentens underskrift:                                                    _______________________

Hans Nielsen

Foreningen er stiftet den 12. september 1912.

Vedtægterne er således sidst revideret den 20. marts 2014