Menu Luk

Vedtægter

Gadstrup IF Vedtægter pr. 14 juni 2021.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Gadstrup Idrætsforening, forkortet til GIF. Foreningens hjemsted er 4621 Gadstrup.

§ 2. Foreningens formål

GIF vil under hensyntagen til samfundsudvikling og borgersammensætning skabe kvalificerede rammer, som sikrer at flest mulig kan dyrke fællesskab, idræt og motion primært i afdelingerne. Endvidere skal GIF være koordinerende i forhold til de udøvende afdelinger.

§ 3. Medlemskab af organisationer

GIF er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idrætsunion (RIU).

§ 4. Optagelse af afdelinger i GIF

Nye aktiviteter kan optages/oprettes som afdeling i GIF, når de har selvstændige vedtægter, og disse ikke strider imod GIF’s vedtægter.

Den enkelte afdeling hæfter selv for egen gæld.

Optagelsen skal godkendes af et flertal i GIF Hovedbestyrelse

§ 5. Æresmedlemmer

Æresmedlemmer, der indstilles til hovedbestyrelsen af afdelingerne udnævnes af generalforsamlingen. Spørgsmål om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. GIF betaler kontingent for æresmedlemmers deltagelse i afdelingernes aktiviteter.

§ 6. Medlemskab – udelukkelse/eksklusion

Hovedbestyrelse kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog skal det enkelte medlem have haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter.

Beslutningen kræver dog, at mindst 2/3 af hovedbestyrelsen stemmer for eksklusion.

Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages på ny med en generalforsamlingsbeslutning.

§ 7. Hovedbestyrelse – forretningsudvalg – valg

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget og de til enhver tid siddende afdelingsformænd eller en fast udpeget repræsentant for afdelingen.

Valg til forretningsudvalg: Bestyrelsesmedlemmer der vælges til GIF forretningsudvalg samt revisor skal være fyldt 18 år og kan ikke have sammenfald med repræsentation af en afdeling i GIF. Øvrige, der vælges skal være fyldt 15 år.

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv som formand, næstformand og kasserer ved først mulige lejlighed dog senest 30 dage efter afholdt generalforsamling.

Forretningsudvalget har til opgave at sikre den ordinære drift af GIF som paraply organisation for de udøvende afdelinger.

GIF tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af formand og kasserer. Formand og kasserer varetager den daglige drift herunder også tofaktor godkendelse af betalinger i f.eks. netbank.

I alle beslutninger, der vedrører køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal altid godkendes på en generalforsamling.

Hovedbestyrelsen har til opgave at virke som koordinerende organ, og løse fællesopgaver og forvalter forhandlingsretten med offentlige myndigheder.

Hovedbestyrelsen varetager i fællesskab relevante GIF relaterede opgaver, herunder mødeafholdelse, sponsor aftaler, lokale samarbejder mv. Relationer til Roskilde Kommune varetages i samarbejde med RIU. Der tages referat af bestyrelsesmøder, referent udpeges ved hvert bestyrelsesmøde.

Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling for Hovedforeningen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på GIF hjemmeside og opslås Ramsø Hallen.

Forslag, der ønskes forelagt til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag udsendes til hovedbestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, lægges på GIF hjemmeside og opslås i Ramsø Hallen.

Stemmeret har aktive/passive medlemmer i afdelingerne, der er fyldt 15 år. For medlemmer under 15 år har en forælder/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har såvel aktive som passive medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, og er uden kontingent restance.

Stemmeret kan kun udøves ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion (§6), vedtægtsændringer (§ 11) og foreningens ophør (§12).

Blanke stemmer (hverken for eller imod) tæller altid med som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Forelæggelse af formandens beretning
 4. Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg:
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalget
   (en i ulige år, 2 i lige år)
  2. Valg af en suppleant
  3. Valg af en revisor
  4. Valg af en revisorsuppleant
 8. Valg af medlemmer til repræsentative udvalg f.eks. cafe udvalg, RIU, DGI
 9. Evt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af Hovedbestyrelsen. Forretningsudvalgsmedlemmer vælges for 2 år, revisor og suppleanter for et år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Repræsentative udvalgsmedlemmer følger valgperioden, for det udvalg de er indvalgt i. Der skrives referat af generalforsamlingen, referatet underskrives af dirigenten.

De valgte bestyrelsesmedlemmer udgør forretningsudvalget. Hvis en suppleant træder til grundet frafald i bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

 § 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i Hovedbestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæringen er fremsat over for Hovedbestyrelsen,

Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling (§7).

Dagsorden skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§ 10. Regnskab

GIF’s regnskabsår er fra l. januar til 31. december.

GIF’s driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges på den ordinære generalforsamling.

Afdelingernes godkendte regnskaber og status, forelægges til orientering.

Genpart af det reviderede driftsregnskab og status skal udsendes til Hovedbestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når de angivne tidsfrister er overholdt, Forslaget er vedtaget, når mindst 3/5 stemmer af de fremmødte stemmer for forslaget.

 § 12. GIF’s ophør.

Beslutning om GIF’s ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig foretages en vejledende afstemning.

Er flertallet her 5/6 for GIF’s ophør, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 6 uger efter, hvor 5/6 stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved GIF `s ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, opbevares aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.

Foreningen er stiftet den 12. september 1912.

Vedtægterne er således sidst revideret den 14 juni 2021